دنیای فناوری اکسیر
آدرس: نبش اسد الله زاده 8 پلاک 41 طبقه سوم
تلفن: 05131415
سرویس انتشار محتوا مشاغل و کاریابی بین کاربران در اکوسیستم دنیای فناوری اکسیر